Kinh về gia đình, xã hội và chính trị

KINH HÓA GIẢI TRANH CÃI – BỘ KINH THỨ 21

03/10/2021 00:02 47

VÌ LÒNG TỪ BI Tôi nghe như vầy. Trong một ngày nọ, trong khu rừng tên Ba-li-ha-ran, đức Phật truyền gọi tất cả Tỳ-kheo và dạy như sau:  – Này các đệ tử, các con nghĩ sao: “Có phải vì muốn nhận được nhiều y, thực phẩm khất thực, giường chiếu, tọa cụ và các […]

KINH SỐNG TRONG HÒA HỢP – BỘ KINH THỨ 20

02/10/2021 23:49 27

TRANH CHẤP GÂY KHỔ Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật đang lưu trú tại Chùa Gho-si-ta thuộc Ko-sam-bi, một số thầy tu vướng vòng tranh chấp, đả thương lẫn nhau bằng vũ khí miệng. Một thầy Tỳ-kheo đến lễ đức Phật, đứng sang một bên, tường trình sự việc cho đức Phật nghe […]

KINH KHÔNG CÓ GIAI CẤP – BỘ KINH THỨ 19

02/10/2021 23:34 23

KINH KHÔNG CÓ GIAI CẤP  *** BIẾT LƯỢNG SỨC MÌNH Tôi nghe như vầy. Một hôm đức Phật đang lưu trú tại Tịnh xá Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng, có khoảng năm trăm vị Bà-la-môn đến thành Xá Vệ vì vài công việc. Nhiều vị trong […]

KINH MỌI NGƯỜI BÌNH ĐẲNG – BỘ KINH THỨ 18

02/10/2021 23:30 29

KINH MỌI NGƯỜI BÌNH ĐẲNG *** MỌI NGƯỜI NHƯ NHAUTôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, khi ngài tôn giả Đại Ca-chiên-diên tại rừng Gunda ở Madhura, thì vua trị vì là Madhura Avantiputta nghe đồn như sau: “Ngài Ca-chiên-diên là bậc hiền giả, trí giả, thông minh, đa văn, lưu loát, biện tài […]

KINH BỐN ÂN LỚN – BỘ KINH THỨ 17

02/10/2021 23:20 1

Bấy giờ, đức Phật từ trong chính định dạy ngài Di lặc: “Này các đệ tử, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ diễn nói ơn nghĩa thế gian và xuất thế gian. Một ơn cha mẹ. Hai ơn chúng sinh. Ba ơn tổ quốc. Bốn ơn Tam bảo. Bốn ơn lớn này, tất cả mọi […]

KINH BẢY LOẠI VỢ – BỘ KINH THỨ 16

02/10/2021 23:15 30

CÔ DÂU VÔ LỄ  Tôi nghe như vầy. Một buổi sáng nọ, đức Phật đến dự đại lễ cúng dường tại tư gia của ông Cấp Cô Độc. Thân hành tới nơi, đức Phật thoáng nghe những lời chửi bới ồn ào vọng lên từ đằng sau nhà. Ngài hỏi cư sĩ Cấp Cô Độc […]

KINH TRÁNH XA CÁNH CỬA BẠI VONG – BỘ KINH THỨ 15

02/10/2021 23:07 34

15. KINH TRÁNH XA CÁNH CỬA BẠI VONG *** Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ, do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân thể phát quang, cung kính đảnh lễ, ngồi […]

KINH PHƯỚC ĐỨC – BỘ KINH THỨ 14

02/10/2021 22:54 36

Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân thể phát quang, cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên, rồi thưa Phật rằng:  OXin Thế Tôn chỉ […]

KINH THIỆN SINH – BỘ KINH THỨ 13

02/10/2021 22:44 14

13. KINH THIỆN SINH *** Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật tại núi Linh Thứu cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo vào thành khất thực. Thấy ông Thiện Sinh, con của trưởng giả, tắm gội sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, lễ bái sáu phương, đức Phật dạy […]